تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- پروفایل تاخیر توان

پروفایل تاخیر توان ، که از قرار دادن  در ارتباط ی (3-4) بدست می آید ( )، نشان دهنده ی توان متوسط مربوط به هر تاخیر کانال چند مسیره می باشد. دو پارامتر گسترش تاخیر میانگین[1] و گسترش تاخیر RMS[2] به ترتیب به صورت زیر تعریف می شوند:

با در نظر داشتن روابط (3-6) و (3-7)، پخش تاخیر متوسط و RMS در واقع تاخیر مربوط به هر مولفه ی چند مسیره را متناسب با توان آن وزن دهی می کند به گونه ای که مولفه های ضعیفتر کانال چند مسیره اثر کمتری نسبت به مولفه های قویتر در پخش تاخیر کانال داشته باشند. این امر به خصوص در سیستم های مخابراتی نظیر OFDM که پخش تاخیر کانال به عنوان یک پارامتر طراحی تاثیر گذار در آن ها مورد بهره گیری قرار می گیرد، از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد. تاخیر زمانی  که برای ،  باشد، می تواند تقریبا پخش تاخیر کانال را مشخص کند و این مقدار معمولا به صورت مضرب صحیحی از پخش تاخیر RMS در نظر گرفته می گردد ( ).

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word