ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

6.شباهت بین انتظارات سرمایه گذاران :

سرمایه گذاران  مختلف  با توجه  به اطلاعات  قبلی و توانایی خود در ارزیابی اطلاعات صورت­های مالی، انتظارات متفاوتی از سود دوره های آتی شرکت دارند. می­توان  این تفاوت ها را با بهره گیری از منابع اطلاعاتی عمومی کاهش داد. یکی از این منابع اطلاعاتی عمومی، پیش بینی­های توافقی بین تحلیلگران می باشد. پس هر قدر انتظارات سرمایه گذاران در مورد سود خالص آینده شرکت شباهت بیشتری به هم داشته باشد اثر هر دلار از سود غیرعادی به قیمت سهم بیشتر خواهد بود هر قدر پیش بینی تحلیلگران دقیق­تر باشد(ثابت بودن سایر عوامل) انتظارات آنها نسبت به سود خالص آینده شباهت بیشتری خواهد داشت در نتیجه ضریب واکنش بالاتر خواهد رفت (قربان زاده،1391،ص59).

7.فرصت رشد

چنانچه خبرخوب مربوط به سود خالص موید فرصت رشد باشد، ضریب واکنش در  برابر سود خالص بالا خواهد بود. کالینز و کوتاری(1989) مدارک وشواهدی ارائه نمودند مبنی بر اینکه در مورد شرکت­هایی که بازار برای آنها فرصت های رشد در نظرمی گیرد ضریب واکنش بیشتر می باشد آنها برای محاسبه فرصت رشد از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن بهره گیری کردند و دلیل آنها این بود که بازار کارا ازفرصت رشد آگاه می باشد آنها نظاره نمودند که بین این نسبت و ضریب واکنش ارتباط مستقیم هست.

8.توان اگاهی دهندگی قیمت

قیمت بازار شامل تمام اطلاعاتی می باشد که افراد درمورد شرکت می­دانند و بخش­های زیادی از این اطلاعات را سیستم حسابداری با اندکی تاخیرشناسایی می­کند. متعاقبا بافرض یکسان بودن شرایط هرچه قیمت اطلاعات بیشتری را تبیین کند محتوای اطلاعاتی سود حسابداری کمتر و ضریب واکنش سود پایین ترخواهد بود. یکی از علائمی که نشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت، اندازه شرکت می باشد. شرکت­های بزرگ بیشتر هستند و موردنظر رسانه­های خبری قرارمی­گیرند. با این تفاصیل تحقیقی را ایستن و زمجوزکی[1] انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اندازه و بزرگی شرکت نمی تواند به عنوان متغیر عمده اندازه و ضریب واکنش سود را توجیه کند. دلیل آن نیز این می باشد که به  همان اندازه که اندازه شرکت نشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت سهام می باشد، نشان دهنده سایر ویژگی ها مانند ریسک یا رشد سودآوری نیزمی­باشد. اگر این عوامل کنترل  شوند تقریبا هر نوع تاثیر با اهمیتی ازسایر عوامل بر روی ضریب واکنش سود از بین می رود.

9.ترکیب هیئت مدیره :

فرض بر این می باشد که هرچه تعداد اعضای مستقل بیشتر باشد یکپارچگی اطلاعات مالی به وسیله محدود کردن توانایی مدیریت در دستکاری در سود افزایش می­یابد. مدیران مستقل  وسیله ای  برای نظارت بر مدیریت و افزایش اطمینان هستند تا به این وسیله مدیران در جهت منافع سرمایه گذاران تصمیم­گیری کنند. مدیران مستقل هیچ ارتباط قراردادی با شرکت نداشته بلکه ارتباط آنها به  صورت آزاد و مستقل از شرکت می­باشد و این امر باعث می­گردد تا وظیفه خود را به گونه ای مستقل از شرکت انجام دهند . پس تقاضا برای سهام شرکت­هایی که نسبت اعضای مدیران مستقل به کل اعضای هیات­مدیره بیشتری دارند، افزایش می­یابند که این امر باعث افزایش قیمت و بازده سهام این شرکت ها شده و در نتیجه ضریب واکنش سود افزایش می­یابد (قربان زاده،1391،ص60).

[1] . Easten and zamjusky

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید