دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

    اهدف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر با شناسایی ابزارهای جدید مالی و بهره گیری از ابزار مشتقه و کاربرد آن در بازار سهام و با بکارگیری ارزش در معرض ریسک جهت کاهش ریسک در بورس اوراق بهادار تهران        می پردازد.

هدف های کاربردی:

معاملات مشتقات مالی با اهداف و مقاصد مختلفی انجام می گیرد و معامله گران هر یک با انگیزه مشخص وارد این بازار می شوند. پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام بورس یکی از این اهداف می باشد که اغلب فروشندگان سهام از آن بهره می برند و بوسیله آن ریسک نوسانات نامطلوب قیمت را کاهش و پوشش می دهند.

 

1-5-سوال/ فرضیه پژوهش

سوال اصلی: با بهره گیری از قرارداد آتی سهام ریسک سرمایه گذاری در سهام کاهش می یابد.

سوال فرعی اول: با طولانی تر شدن سررسید قرارداد آتی ریسک سرمایه گذاری در سهام کاهش می یابد.

سوال فرعی دوم: با طولانی تر شدن سررسید قرارداد آتی کارائی مدل های پوششی ریسک افزایش می یابد.

 

 

 

1-6- روش شناسی پژوهش:

1-6-1-روش پژوهش

روش پژوهش از نوع تحلیلی – توصیفی می باشد که در مباحث تئوریک و مطالعات تجربی پژوهش به روش کتابخانه ای جمع آوری شده می باشد و سپس با در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط کشور مدل و الگوی تحلیلی مناسب انتخاب خواهد گردید. آزمون فرضیه اول روش OLS و در آزمون فرضیات دوم و سوم روش VAR ، ECM مورد بهره گیری قرار میگیرد.

1-6-2- جامعه آماری و ویژگیهای آن:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، جامعه آماری این پژوهش از بین کلیه شرکتهایی که دارای ویژگیهای ذیل باشند:

الف: در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

ب: قرارداد آتی بر روی سهام آنها کاربرد دارد.

ج: دارای بیشترین داده ها در سالهای فعالیت در قرارداد آتی هستند.

تعداد مشاهدات شرکتهای انتخابی بیش از 100 تا می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    اهدف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر با شناسایی ابزارهای جدید مالی و بهره گیری از ابزار مشتقه و کاربرد آن در بازار سهام و با بکارگیری ارزش در معرض ریسک جهت کاهش ریسک در بورس اوراق بهادار تهران        می پردازد.

هدف های کاربردی:

معاملات مشتقات مالی با اهداف و مقاصد مختلفی انجام می گیرد و معامله گران هر یک با انگیزه مشخص وارد این بازار می شوند. پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام بورس یکی از این اهداف می باشد که اغلب فروشندگان سهام از آن بهره می برند و بوسیله آن ریسک نوسانات نامطلوب قیمت را کاهش و پوشش می دهند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد